Lineage 2 Ertheia servers

New Lineage 2 Ertheia servers

Opened L2 Ertheia servers